„MY WAY" to projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci- Transfer Innowacji, który jest elementem programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie" (LLP) oraz w oparciu o zalecenia Rady z dn. 28 czerwca 2011 r. dotyczące strategii zapobiegania przedwczesnemu porzucaniu nauki szkolnej.

Cele projektu to:

  • 1 Zapewnienie dobrych perspektyw na rynku pracy młodym osobom z grupy ryzyka ( przez grupy ryzyka rozumiemy: osoby, które przerwały edukację, młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej) .
  • 2 Zachęcenie młodych osób z grup ryzyka do podjęcia decyzji o rozpoczęciu dalszej edukacji i/lub podjęciu zatrudnienia po ukończeniu szkoły obowiązkowej.
  • 3 Dotarcie do grupy docelowej i udzielanie wsparcia młodzieży NEET (czyli młodzieży, która nie uczy się, nie pracuje ani nie uczestniczy w szkoleniach).
  • 4 Optymalizacja austriackiej koncepcji coachingu dla młodzieży (Youth Coaching – YC) w oparciu o europejskie dobre praktyki.
  • 5 Transfer zmodyfikowanej koncepcji coachingu dla młodzieży wzbogaconej o elementy pracy rówieśniczej do innych krajów UE w celu zmniejszenia średniej liczby osób przedwcześnie przerywających naukę.

 Jeżeli pragną Państwo dowiedzieć się więcej na temat projektu, podejmowanych działań i organizowanych wydarzeń, zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w poszczególnych sekcjach naszej strony, do których można przejść, używając menu nawigacyjnego.

Projekt

For many young people, especially for young people with special education needs or difficult socio-economic background the interface between lower secondary education and the entrance into the labour market is a sensible stage of development. The high risk to drop out of education or training without having a job often has serious consequences for the whole life of young people.
Low levels of education also have high economic and social consequences for the society.
Starting from this perspective, the project partnership (consisting of six organizations from Austria, Germany, Italy, Malta, Poland and Spain and one associated partner from Austria) aims to offer young people at risk, young people with special education needs or difficult socio-economic background good perspectives in the labour market.
The project intends to implement and develop the Austrian “Youth Coaching” Model (based on counselling, case management and career planning) trying to answer to one of the biggest challenges in European countries on how to reach young people and how to motivate youth at risk for education and trainings programs.
MY WAY wants to combine Youth Coaching with Peer-Group Workshops as an instrument to reach and motivate young people, so optimizing the Austrian Model by the influence of European good practices within the network and transferring it in the partners’ countries. MY WAY intends to develop a participative intervention to reduce the dropout rate of young people in education.

Member Area

Go to top